The Funeral Photographer

44 Euroka Street
Waverton, NSW     2060(0420) 342 007